Inspecció amb càmera TV

Serveis d'Inspecció amb càmera TV

Servei de circuit tancat de televisió per a la inspecció de tot tipus de xarxes de clavegueram. L’equip disposa de capçal rotatiu capaç de girar a 340º i traçar cercles de 360º, amb zoom òptic i il·luminació per leds, que obté enregistraments de vídeo i fotografies instantànies que es visualitzen amb un monitor exterior.
Equipat amb un software que permet la realització d’informes detallats de les anomalies trobades en la inspecció i amb una autonomia que pot arribar fins a 300 metres, aquest sistema permet inspeccionar canonades des de 90 mm de diàmetre fins a 900 mm, o superiors, lliurant al client un informe tècnic amb les incidències i un DVD amb la gravació.

Serveis d'Inspecció amb càmera TV


A HIDECU GIRONA S.L. - Desembussos Girona

Estem especialitzats en:

  • Neteges industrials.
  • Neteges públiques.
  • Neteges domèstiques ( neteja de fosses sèptiques, desembussos d’aigüeres, baixants de rentadores, sifons, canals, arquetes, canonades...)
  • Inspecció de clavegueram amb equip de TV ( per tal de localitzar ràpidament les incidències dins de les canonades i col·lectors).
  • Transport de residus (Codi T-3314)
  • Servei de manteniment per a comunitats de propietaris, hotels, restaurants...
Desembussos

Desembussos

Neteja d’arquetes, baixants pluvials, banyeres, baixants de rentadora, boneres, caixes sifòniques, canals interiors i exteriors, canalons, desguassos, embornals garatge, embornals exteriors aigües plujanes, lavabo, piques de la cuina, pluvials, urina...
+ informació

Clavegueres

Clavegueres

Neteja de la xarxa de clavegueram per a poblacions, zones residencials, polígons industrials, indústries, particulars etc...
Neteja de carreteres, borals, passos inferiors, claveguerons, túnels, etc...
+ informació

Fosses sèptiques

Fosses sèptiques

Neteja de fosses sèptiques, pous negres, depuradores, pous de bombament aigües pluvials, pous de bombeig, fossa ascensors, cisternes, buidatge de pàrkings per inundació, neteja de basses, llacs, fonts, dipòsits, sistemes de drenatge, filtres d...
+ informació

Transport de residus

Transport de residus

La nostra empresa està especialitzada en el transport de residus líquids i pastosos amb camions cisterna.
Estem autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya amb el codi de transportista nº T-3314
Per al tractament de residus, tramitem els...
+ informació